W sprawie nadania miejscowości Sułów statusu miasta

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 07.02.2022 do 20.02.2022

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest uzyskanie od mieszkańców miejscowości Sułów stanowiska odnośnie nadania tej miejscowości statusu miasta celem ewentualnego podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w zakresie przygotowania uchwały o wystąpieniu do Rady Ministrów o nadanie miejscowości Sułów statusu miasta zgodnie z kompetencjami wynikającymi z art. 4 ust. 1 pkt 2 i 4b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest poznanie przez organy gminy Milicz stanowiska mieszkańców miejscowości Sułów odnośnie nadania tej miejscowości statusu miasta.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miejski w Miliczu/Sekretarz Gminy

Podstawa prawna

Art. 4b ust. 2, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz §2 ust. 1 uchwały Nr XI/41/11 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Milicz (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 172, Poz. 2986).

Kto może wziąć udział?

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy miejscowości Sułów, którzy ukończyli na dzień ich rozpoczęcia 16 lat.

Forma konsultacji

Elektroniczna

Opis konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w związku z wnioskami złożonymi przez Towarzystwo Przyjaciół Sułowa oraz Sołtysa i Radę Sołecką Sułów o przeprowadzenie konsultacji w Gminie Milicz w sprawie nadania miejscowości Sułów statusu miasta. Przeprowadzenie konsultacji jest warunkiem niezbędnym dla przygotowania wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem o nadanie miejscowości Sułów statusu miasta. Wniosek przyjmowany jest w formie uchwały przez Radę Miejską w Miliczu.

Rada Gminy do 31 marca br. może składać do MSWiA wnioski o nadanie miejscowości statusu miasta, jeśli chce uzyskać taki status od początku kolejnego roku. Status miasta nadaje w formie rozporządzenia Rada Ministrów.

Status Kryteria nadania statusu miasta:

1) liczba mieszkańców nie mniejsza niż 2 tys.,

2) ewentualne posiadanie praw miejskich w przeszłości,

3) przynajmniej 60% mieszkańców musi utrzymywać się z działalności pozarolniczej,

4) brak zabudowy zagrodowej w części miejskiej, posiadanie wyodrębnionego centrum,

5) posiadanie niezbędnej infrastruktury technicznej - wodociągów, kanalizacji.

Aktualnie miejscowość Sułów zamieszkuje nieco ponad 1600 mieszkańców. Sułów posiadał w przeszłości prawa miejskie, które utracił w 1945 roku. W Sułowie z działalności rolniczej utrzymuje się niewielki odsetek mieszkańców. W wyodrębnionym centrum Sułowa brak jest zabudowy zagrodowej. Sułów posiada niezbędną infrastrukturę techniczną.

Nadanie miejscowości Sułów statusu miasta spowoduje automatyczną likwidację jednostki pomocniczej gminy Milicz w postaci Sołectwa Sułów, a tym samym dla miejscowości tej nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące funduszu sołeckiego.

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 07.02.2022 do 20.02.2022


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 07.02.2022
do 20.02.2022


Zobacz raport z konsultacji

Pobierz raport
Podziel się